การดำเนินงาน2019-02-12T03:50:00+00:00

การดำเนินงาน

การให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ    ท่าเทียบเรือประมงมีความยาว 75.5 เมตร ให้บริการการขนถ่ายสัตว์น้ำบริโภคและปลาเป็ด จากเรือประมงทั่วไป

การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ     ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ มีมาตรการด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking) การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์

ให้สินเชื่อแก่ชาวประมง  โดยบริการให้สินเชื่อแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการประมง ทั้งสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมง

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาด และสถิติประมง   เผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติประมง และข่าวสารด้านตลาด  ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวบไซด์ขององค์การสะพานปลา

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ    ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง     การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน

                      ท่าเทียบเรือประมงหลังสวนได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน ตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง   IUU ( Illegal  , Unreported , and Unregulated Fishing)ของรัฐาบาล  ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ท่าเทียบเรือประมงยาว 75.5 เมตร ให้บริการกับเรือประมงทั่วไป
  • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ รวมพื้นที่ 399 ตารางเมตร
  • ลานจอดรถสำหรับธุรกิจเนื้อที่ 1,210ตารางเมตร
  • อาคารร้านค้า

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์

  • แหล่งขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับชุมชนประมงท้องถิ่น
  • เป็นสถานที่ขนถ่ายปลาทูของประเทศ

สถิติที่สำคัญ

ปีงบ
ประมาณ
ปริมาณ
สัตว์น้ำ(ตัน)
มูลค่าสัตว์น้ำ     (บาท) ปริมาณเรือ (เที่ยว) ปริมาณยานพาหนะนำออก (คัน)
2550 1,150 11,475,850 615 553
2551 9,678 6,731,250 327 279
2552 8,067 7,003,327 460 586
2553 7,487 8,807,170 415 393
2554 1,057 12,192,652 474 440
2555 1,307 14,309,621 507 359
2556 2,120 24,702,101 404 494
2557 2,389 26,406,604 555 344
2558 1,142 14,538,664 445 233
2559 1,486 23,650,736 604 297
2560 4,272 60,049,849 1,965 1,057
2561 6,270 100,685,161 2,291 1,528

ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาเบญจพรรณทั่วไป ปลาเป็ด และอื่นๆ

ประเภทเรือประมงที่สำคัญ  ได้แก่  เรืออวนลาก  เรือประมงอวนล้อม

ผลการดำเนินการ

ปีงบ
ประมาณ
รายได้ รายจ่าย กำไร/ขาดทุน
2550 624,975.13 509,228.82 115,746.31
2551 429,482.33 325,652.40 103,829.93
2552 428,323.31 277,490.39 150,832.92
2553 419,035.51 273,955.06 145,080.45
2554 632,932.93 339,817.94 293,114.99
2555 845,060.88 366,996.44 478,064.44
2556 990,278.27 441,111.56 549,166.71
2557 928,743.86 677,154.32 251,589.54
2558 766,712.21 747,637.40 19,074.81
2559 966,928.79 471,770.23 495,158.56
2560 1,163,599.55 496,362.34 667,237.21

แผนงานและโครงการที่สำคัญ

โครงการพัฒนาที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่องกับการประมง